• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Oferuj? szeroki wachlarz us?ug fotograficznych w zakresie:

FOTOGRAFII ?LUBNEJ
- sesje w plenerze
- reporta? z uroczysto?ci (b?ogos?awie?stwo w domu, ?lub ko?cielny i cywilny)
- wesele

FOTOGRAFII PEJZA?OWEJ
-
zdj?cia do kalendarzy
- zdj?cia do przewodników
- zdj?cia do folderów i ulotek reklamowych
- zdj?cia do gazet i czasopism
- zdj?cia reklamowe (architektura, wn?trza itp.)

FOTOGRAFII PORTRETOWEJ
- zdj?cia w plenerze (dzieci, doros?ych)
- zdj?cia na plakaty oraz banery wyborcze

FOTOGRAFII SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ
- zdj?cia klasowe
- zdj?cia grupowe
- dokumentacja uroczysto?ci przedszkolnych i szkolnych- Przyk?adowe zdj?cia z ka?dego zakresu fotografii ch?tnie zaprezentuj? osobi?cie.
- Od kilku lat wspó?pracuj? z firmami wydaj?cymi kalendarze oraz przewodniki
(np. Unigraf, Tessa, WSL).
- Gwarantuj? wysok? jako?? us?ug wynikaj?c? z wieloletniego do?wiadczenia w
zakresie fotografii, pe?ne zaanga?owanie, otwarto?? na ?yczenia klientów i
sumienno??.
- Jestem otwarty na nowe wyzwania.
- Oferuj? atrakcyjne ceny.

 
Design by CMSerwis
Copyright 2011 © Piotr Tartgoński